POLÍTICA DE PRIVACITAT

https://salgot.com/


1.- INFORMACIÓ A l'USUARI

EMBOTITS SALGOT SA informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

EMBOTITS SALGOT SAés el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S'informa que, conforme a aquesta, es garanteix a l'interessat l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que el concerneixen, han de, per a això, dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça electrònica:info@salgot.com. El tractament de dades de caràcter personal es duu a terme sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats i tractats, i en les condicions a continuació assenyalades.


2.- INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l'usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i els usos i fins d'aquest. Per a això, s'indica la següent informació:


2.1.- Responsable del tractament

Identitat: EMBOTITS SALGOT SA
CIF: A08838369
Adreça postal: Plaça Major 14  08591- Aiguafreda (Barcelona)
Correu electrònic:  info@salgot.com


2.2.- Finalitat del tractament i conservació

I.- Finalitat del tractament i conservació

Les dades personals facilitades per vostè es tractaran per a les següents finalitats:

a) Reserva de visita a la Ecogranja Salgot: Si Vostè ha realitzat una reserva per a visitar la Ecogranja Salgot, tractarem la informació facilitada per Vostè per a poder gestionar la seva visita el dia seleccionat. En aquest cas, les seves dades personals es conservaran amb aquesta finalitat durant un mes des de la seva visita a la Ecogranja.

b) Enviament d'informació comercial: Si Vostè així ho ha acceptat durant el procés de reserva per a visitar la Ecogranja Salgot, tractarem la informació facilitada per Vostè per a enviar-li informació comercial sobre els productes Salgot que entenguem que poden ser del seu interès. En aquest cas, les seves dades personals es conservaran amb aquesta finalitat mentre no sol·liciti la seva baixa de l'enviament de correus electrònics.

c) Contacte per a sol·licitud d'informació: Si Vostè ha contactat amb nosaltres a través de la nostra web o correu electrònic corporatiu per a sol·licitar informació o per a qualsevol altra gestió, tractarem la seva informació amb la finalitat de poder contactar per a facilitar la informació sol·licitada. En aquest cas, les seves dades personals es conservaran amb aquesta finalitat durant el temps precís fins que es procedeixi a contestar la seva sol·licitud i durant un mes des de l'última interacció. 

d) Realització de compra a la botiga online: Si vostè ha fet una compra a la botiga online, tractarem les seves dades amb la finalitat de poder complir l'encàrrec realitzat, enviant-li els productes que vostè ha comprat. Les seves dades personals es conservaran amb aquesta finalitat durant 10 anys des de l'última compra.

e) Gestió de cookies: Per a oferir-li informació de continguts i ofertes personalitzats en el lloc web que puguin ser del seu interès, ateses les Cookies instal·lades. Les seves dades personals es conservaran amb aquesta finalitat segons s'indica en la Política de Cookies.

f) Gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades: Per a gestionar les sol·licituds que pugui realitzar en l'exercici dels seus drets que li emparen en protecció de dades. Les seves dades personals es conservaran amb aquesta finalitat durant el termini precís per a gestionar la seva sol·licitud i pel temps necessari per a complir amb les responsabilitats i obligacions legals derivades de la seva sol·licitud.

II.- Termini de conservació de les seves dades

Les dades personals es conservaran durant el termini indicat en "Finalitat del Tractament", sempre que no hagi exercit el seu dret de supressió o oposició. Tot això sense perjudici dels terminis més amplis que pogués establir-se per disposició normativa o reglamentària i durant el termini de temps precís amb la finalitat de poder respondre EMBOTITS SALGOT SA a les obligacions i responsabilitats que es derivin de la relació amb Vostè.

A més, en el cas que estiguem tractant les seves dades sobre la base del seu consentiment exprés, Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, ja sigui enviant un correu electrònic o mitjançant la pestanya de contacte de la pàgina web.


3.- Legitimació del tractament

a) En el cas de la reserva per a visitar la Ecogranja, EMBOTITS SALGOT SA es troba legitimat per al tractament de les seves dades per ser aquest necessari per a l'execució d'un servei sol·licitat per Vostè (la visita a la Ecogranja Salgot)

b) En el cas de l'enviament d'informació comercial, EMBOTITS SALGOT SA es troba legitimat per al tractament de les seves dades per haver donat Vostè el seu consentiment exprés en el corresponent formulari.

c) En el cas de contactar amb nosaltres per a sol·licitar informació a través de la nostra web o correu electrònic corporatiu, per ser interès legítim d'EMBOTITS SALGOT SA donar resposta a les consultes o dubtes plantejats per Vostè

d) En el cas de comprar a la botiga online, EMBOTITS SALGOT es troba legitimat per al tractament de les seves dades per ser aquest necessari per a la correcta execució del contracte.

e) En el cas de les Cookies amb finalitats d'enviament d'informació comercial o de tercers, sobre la base del consentiment atorgat.

f) En el cas de l'exercici d'algun dret de protecció de dades, per necessari per al compliment d'una obligació legal en matèria de protecció de dades conforme els arts. 12 a 22 del RGPD i Art. 18 de la EL 3/2018.


4.- Destinataris de cessions o transferències

Les seves dades no seran cedides a tercers tret que fos necessari per als següents suposats:

Comunicació de les dades per una obligació legal:

a) Quan ho autoritzi una norma i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: i) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; ii) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.

Comunicació de les dades per al compliment d'una obligació contractual:

a) Per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè en respecte als serveis contractats o sol·licitats amb l'empresa.

b) En aquest sentit les seves dades podran ser comunicades a tercers, proveïdors o serveis professionals quan sigui necessari per a l'adequat compliment de les obligacions legals i o contractuals anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per l'empresa.

c) En cas de compra o pagament, si tria alguna aplicació, web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei en línia, les seves dades se cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn, sempre amb la màxima seguretat.

Quant a la transferència internacional de dades, EMBOTITS SALGOT no realitzarà cap Transferència Internacional de dades, però en el cas que alguns dels proveïdors d'EMBOTITS SALGOT necessaris per al compliment, control i gestió de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat, estiguin situats en territoris situats fora de l'Espai Econòmic Europeu (els països de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega), EMBOTITS SALGOT adoptarà les garanties adequades i sempre guardant la integritat i confidencialitat de les seves dades. EMBOTITS SALGOT, per al tractament de les dades personals dels clients, utilitza els següents proveïdors que impliquen transferències internacionals de dades fora del EEE:

  • Sendinblue: Per al tractament de les dades personals per a la gestió comercial i d'accions de publicitat i màrqueting dirigides als clients s'utilitza els següents proveïdors que impliquen transferències internacionals de dades fora del EEE: Sendinblue, sociedad por acciones simplificada (société par actions simplifiée) empresa situada a 7 rue de Madrid, 75008, París (França), per a l'enviament de comunicacions als clients. En la contractació amb el referit proveïdor, s'ha procedit a subscriure la corresponent Clàusula Contractual Tipus aprovada per la Comissió Europea, tal com s'estableix en el següent enllaç. https://es.sendinblue.com/legal/termsofuse/

  • SEUR: Les dades necessàries per a la realització dels enviaments seran comunicats a SEUR, S.A.: Carrer Gamonal 6 (28031), Madrid, Espanya. EMBOTITS SALGOT té signat l'oportú contracte d'encarregat del tractament amb SEUR.


5.- TIPUS DE DADES

Les dades personals que podran ser tractades seran les mínimes i necessàries per a les finalitats anteriorment indicades i a aquest efecte els indicats a continuació:

a) Dades identificatives: nom, cognoms, document nacional d'identitat o número d'identitat d'estranger.

b) Dades de contacte: domicilio/codi postal i població, telèfon fix, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic.

c) Dades bancàries

d) Altres dades: dades facilitades pels mateixos interessats en els camps oberts dels formularis que puguin aparèixer en el Lloc web.

e) Els de navegació de la web o de tercers amb els quals hàgim aconseguit un acord.

f) Data de creació del compte la seva última visita, així com la seva adreça d'IP i els horaris d'accés a la web.

g) Nom d'usuari, contrasenyes i altres credencials d'aquest tipus que són utilitzades per a autenticar usuaris i per a validar les seves accions en la gestió de la compra en línia.

h) Cookies: A través de la seva navegació, poden instal·lar-se en el seu dispositiu diferents cookies de conformitat amb el que s'estableix en la nostra Política de Cookies.


6.- MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, EMBOTITS SALGOT SA està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

EMBOTITS SALGOT SA garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

En relació amb les seves dades bancàries o informació sobre les seves targetes de crèdit, informar-lo que no tindrem cap registre en la nostra base de dades atès que el nostre proveïdor de serveis financers extern, serà qui processi tota la informació dels mateixos així com les transmissions o transferències d'aquestes dades, amb la protecció SSL, la qual cosa implica que totes les operacions i transaccions es realitzen en un servidor segur l'accés del qual està restringit a uns certs usuaris, i que tota la informació intercanviada és encriptada, la qual cosa permet assegurar l'autenticitat del Lloc web des d'on es recapten les Dades Personals, així com la integritat i confidencialitat de les Dades Personals durant la seva transmissió.

L'usuari podrà verificar que es troba en un entorn segur quan vegi en la part inferior del navegador un símbol que representa un cadenat tancat i el protocol d'internet canviï d'http:// a https:/.


7.- MENORS

EMBOTITS SALGOT SA no recaptarà, ni tractarà dades personals de menors de catorze anys (14 anys), sense consentiment del pare, mare o tutor legal, per la qual cosa suprimirem qualsevol dada personal introduïda per un menor que no compleixi amb aquesta condició. Per tant, abstingui's de facilitar-los si no té aquesta edat o, en el seu cas, de facilitar dades de tercers que no tinguin la citada edat. En aquest sentit, EMBOTITS SALGOT SA anima als pares al fet que supervisin les activitats electròniques dels seus fills, eximint-se de qualsevol responsabilitat per l'incompliment de l'indicat.


8.- VIGÈNCIA DE LA POLÍTICA

La present Política podrà ser modificada per canvis en els requisits establerts per la legislació vigent a cada moment, per decisions judicials i canvis jurisprudencials, així com per canvis en l'actuació i estratègia empresarial de l'Empresa, per aquesta raó perquè els usuaris coneguin la Política de Privacitat vigent a cada moment, se'ls recomana que revisin periòdicament la mateixa.

Nou registre de compte