Política de Devolucions

En els casos en els quals l'Usuari adquirís productes en o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de 3 dies naturals sense necessitat de justificació. A excepció dels productes frescos o que caduquin durant la devolució.

Aquest termini de desistiment expirarà al cap de 3 dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de Salgot o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, per a cada lliurament també hi ha un termini de 3 dies naturals. Passat aquest període, no podrà desistir-se, encara que quedin productes per lliurar a posterior.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a Salgot. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web.

L'Usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra i adjuntar fotos del producte o productes que desitja retornar.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Salgot reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, sense incloure les despeses d'enviament (ni les despeses addicionals triades per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual Salgot és informat de la decisió de desistir per l'Usuari. Es podrà negociar un altre acord que convingui a totes dues parts.

Salgot reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a efectuar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari. No obstant això, Salgot podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari present una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari pot retornar o enviar els productes a Salgot en: Plaça Major 14, 08591 Aiguafreda (Barcelona). Abans de realitzar la devolució, ha d'esperar que Salgot li autoritzi a realitzar-la.

I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 3 dies naturals a partir de la data en què Salgot li va autoritzar la devolució.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurement) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent de la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'Usuari pogués contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Salgot, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat consumit o amb l'envàs obert, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal després del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Salgot immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s'informarà l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament, a la substitució del mateix o si es posa a la seva disposició d'una altra compensació (per exemple un descompte o un regal en la seva següent compra) prèviament pactada per totes dues parts.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l'Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Salgot, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des del lliurament del producte.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Salgot i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes. Per a això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

No obstant això, per a conèixer més sobre el Servei Postvenda que Salgot posa al servei dels Usuaris del Lloc web pot consultar-lo aquí: https://salgot.com/botiga/ca/contacteu%20amb%20nosaltres

Nou registre de compte