CONDICIONS GENERALS DE VENDA

https://salgot.com/


1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web https://salgot.com/, (d'ara endavant Lloc web) l'ostenta: Embotits Salgot S.A., proveïda de NIF: A088838369 i inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona; i les dades registrals del qual són: Secció 8 fulla 68342 data 13/07/1983,i les dades de contacte de la qual són:

Adreça: Plaça Major 14, 08591 Aiguafreda (Barcelona)

Telèfon de contacte: 938 44 19 09

Email de contacte: info@salgot.com

Aquest document (així com altres documents que aquí s'esmentin) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc web (https://salgot.com/) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d'ara endavant, Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que Salgot desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

Venda i comercialització d'embotits i carns elaborats a les nostres fàbriques de manera tradicional i artesana.

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de Salgot. En utilitzar aquest Lloc web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d'acord amb tot això, no ha de fer servir aquest Lloc web.

Asimismo, se informa que estas Condiciones podrían ser modificadas. El Usuario es responsable de consultarlas cada vez que acceda, navegue y/o use el Sitio Web ya que serán aplicables aquellas que se encuentren vigentes en el momento en que se solicite la adquisición de productos y/o servicios.

Para todas las preguntas que el Usuario pueda tener en relación con las Condiciones puede ponerse en contacto con el titular utilizando los datos de contacto facilitados más arriba o, en su caso, utilizando el formulario de contacto.


2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas.

L'Usuari assumeix la seva responsabilitat d'un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

·         Fer ús d'aquest Lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

·         No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

·         Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d'aquest Lloc web.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Salgot no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment. Salgot declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Salgot el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc web.


3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar en el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de https://salgot.com/, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en: "Pagar"

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de fer el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Salgot ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se l'informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. En el seu cas, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consent que el Lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic i en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al Lloc web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Salgot utilitzant els espais de contacte del Lloc web o a través de les dades de contacte facilitats més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, d'unes certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest en la seva pàgina del Lloc web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en què es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de Salgot amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atès el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d'aquest Lloc web.


4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts per Salgot a través del Lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d'aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, Salgot es compromet a contactar a l'Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d'import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d'un servei esdevingués irrealitzable.


5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el Lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d'enviament es troben inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren en el Lloc web. Així, Salgot realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de: SEUR Fred.

En cap cas el Lloc web afegirà costos addicionals al preu d'un producte o d'un servei de manera automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i PayPal.

Salgot utilitza tots els mitjans per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora d'aquestes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, Salgot no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari.

Una vegada que Salgot rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per a assegurar que existeixen fons suficients per a completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, en el seu cas, lloc establerts.

Si el mitjà de pagament és PayPal, el càrrec es farà en el moment en què Salgot enviï una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'Usuari.

En tot cas, en fer clic a "Pagar" l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.


6. LLIURAMENT

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears), Unió Europea, Resta d'Europa.

Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el Lloc web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Salgot no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per a informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser retornada al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà en el lloc de lliurament en la franja horària convinguda, ha de posar-se en contacte amb Salgot per a convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 3 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a Salgot, Salgot entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. A conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari li seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que ofereix el Lloc web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

No obstant això, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A l'efecte de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en el qual l'Usuari o un tercer indicat per l'Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l'adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l'Usuari a partir del moment del seu lliurament. L'Usuari adquireix la propietat dels productes quan Salgot rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d'enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l'import objecte de pagament per Salgot.

De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s'entendran localitzats en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

En aquest mateix sentit, i de conformitat amb el Capítol I del títol V de la Directiva 2006/112 del Consell del 28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'IVA, les comandes de compra es localitzessin, per al seu lliurament i/o prestació, en aquell Estat membre de la Unió Europea en què l'adreça que figura en la comanda de compra es localitza i, per tant, l'IVA aplicable serà el vigent en aquest Estat membre.

Per a la resta de localitzacions, diferents a les anteriors, on les comandes de compra es localitzessin, per al seu lliurament i/o prestació s'aplicarà la normativa vigent a cada moment; l'Usuari ha de tenir en compte que això podria generar l'aplicació i meritació d'impostos i drets de duanes en destí, de conformitat amb la normativa vigent en destí, i que aquests podrien córrer de la seva part. Per a ampliar informació, l'Usuari ha de dirigir-se a l'oficina de duanes en destí.

Les comandes rebudes més tard de les 13h del divendres es prepararan el dilluns següent (o el següent dia laborable). Les comandes realitzades en dies festius o no laborables es prepararan el següent dia laboral.


7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l'Usuari que en cas que detecti que s'ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra en el Lloc web, podrà modificar els mateixos posant-se en contacte amb Salgot a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web, i, si escau, a través d'aquells habilitats per a contactar amb el servei d'atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc web.

En qualsevol cas, l'Usuari, abans de fer clic a "Pagar", té accés a l'espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

D'igual forma, es remet a l'Usuari a consultar l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús i, en concret, la Política de Privacitat per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


8. DEVOLUCIONS

En els casos en els quals l'Usuari adquirís productes en el o través del Lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s'enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment

L'Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc web i, per tant, li assisteix el dret a desistir d'aquesta compra en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació. En cap cas s'admetrà el desistiment respecte dels productes frescos o que caduquin durant la devolució, aquells que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, ni aquells que haguessin de ser conservats en fred, però no s'hagués respectat la cadena de fred. Per raons de salut i higiene, tampoc serà aplicable el dret de desistiment en aquells productes que hagin estat desprecintats.

Si el producte no es troba dins de cap de les excepcions indicades, Aquest termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals del dia que l'Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de Salgot. En cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, el període de catorze (14) dies naturals es compte a partir de l'adquisició de la possessió material de l'últim dels béns.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió a Salgot a través d'una declaració inequívoca. Podrà fer-ho, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc web o bé per correu electrònic enviat a a info@salgot.com. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació (i que pot descarregar fent clic aquí), encara que el seu ús no és obligatori:

""

A l'atenció d'EMBOTITS SALGOT, amb domicili a Plaça Major 14, 08591 Aiguafreda (Barcelona) i adreça de correu electrònic info@salgot.com:

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent ben __________ rebut el _____________

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

– Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades: Responsable: EMBOTITS SALGOT. Finalitat: Realitzar la gestió administrativa de poder tramitar el desistiment/devolució conforme amb la legislació vigent; Legitimació: Execució de contracte conforme a la sol·licitud de desistiment exercida per Vostè i per al compliment d'una obligació legal.; Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal; Conservació: Les seves dades seran conservades el temps precís per a tramitar la devolució o gestió de desistiment i per a complir amb les obligacions que es derivin d'aquesta gestió Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la nostra política de Privacitat i que poden consultar en el lloc web: www.______.com; Revocació: Si vostè no desitja rebre la nostra informació, posin-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a l'adreça: info@salgot.com, indicant la paraula BAIXA; Confidencialitat: Aquest missatge i els adjunts van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional. No està permesa la seva reproducció o distribució sense la nostra autorització expressa. Si vostè no és el destinatari final si us plau eliminar i informar-nos per aquesta via.

""

L'Usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d'expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra i adjuntar fotos del producte o productes que desitja retornar.

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Salgot reemborsarà a l'Usuari tots els pagaments rebuts, incloent les despeses d'enviament inicials, però sense incloure les despeses de devolució en els quals pugui incórrer (ni les despeses addicionals triades per l'Usuari per a una modalitat d'enviament diferent de la modalitat menys costosa oferta en el Lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual Salgot és informat de la decisió de desistir per l'Usuari. Es podrà negociar un altre acord que convingui a totes dues parts.

Salgot reemborsarà a l'Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a efectuar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l'Usuari. No obstant això, Salgot podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l'Usuari present una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

L'Usuari haurà de retornar o enviar els productes a Salgot en: Plaça Major 14, 08591 Aiguafreda (Barcelona). Abans de realitzar la devolució, ha d'esperar que Salgot li autoritzi a realitzar-la.

I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de catorze (14) dies naturals a partir de la data en què Salgot li va autoritzar la devolució.

L'Usuari reconeix conèixer que haurà d'assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s'incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d'higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En aquest mateix sentit es regeix la prestació d'un servei que l'Usuari pogués contractar en aquest Lloc web, perquè aquesta mateixa Llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als Usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per Salgot, haurà perdut el seu dret de desistiment.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat consumit o amb l'envàs obert, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun mal després del lliurament.

Així mateix, s'ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d'una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb Salgot immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten en l'apartat anterior (Dret de Desistiment).

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s'informarà l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament, a la substitució del mateix o si es posa a la seva disposició d'una altra compensació (per exemple un descompte o un regal en la seva següent compra) prèviament pactada per totes dues parts.

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l'Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a pagar la compra.

En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties

L'Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, responent Salgot, per tant, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de tres anys des del lliurament del producte. En tractar-se d'aliments, la garantia del producte es trobarà en tot cas modulada per la naturalesa del bé. Entre altres especificitats, el termini de garantia del producte adquirit mai s'estendrà més enllà de la data de caducitat del mateix.

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per Salgot i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, i considerant l'Usuari que es tracta d'un producte defectuós, aquest també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els dos anys següents al lliurament d'aquests productes. Per a això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

No obstant això, per a conèixer més sobre el Servei Postvenda que Salgot posa al servei dels Usuaris del Lloc web pot consultar-lo aquí: https://salgot.com/botiga/ca/contacteu%20amb%20nosaltres


9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en sentit contrari, Salgot no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

·         qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;

·         pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de

·         tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per totes dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre totes dues parts.

Igualment, Salgot també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

 • Salgot aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir degut mancant resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'aquesta índole.

 • Salgot actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a la disposició de l'empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.

 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Falta de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Salgot posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, no obstant això s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

 • Salgot no se hará responsable del mal uso y/o del desgaste de los productos que hayan sido utilizados por el Usuario. Al mismo tiempo, Salgot tampoco se hará responsable de una devolución errónea realizada por el Usuario. Es responsabilidad del Usuario devolver el producto correcto.

 • Salgot no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l'Usuari. Al mateix temps, Salgot tampoc es farà responsable d'una devolució errònia realitzada per l'Usuari. És responsabilitat de l'Usuari retornar el producte correcte.• En general, Salgot no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiu:

  • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

  • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

  • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

  • Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

  • Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.

  • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D'aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Salgot disposarà d'una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Salgot posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que li permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.


10. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

Mitjançant l'ús d'aquest Lloc web, l'Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Salgot siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l'Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Salgot enviï de manera electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Salgot a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc web.

Igualment, tret que s'estipuli el contrari, Salgot pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o en l'adreça postal facilitada.


11. RENÚNCIA

Cap renúncia de Salgot a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per Salgot del compliment estricte per l'Usuari d'alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, ni exonerarà a l'Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de Salgot a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d'un contracte farà efecte, tret que s'estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l'Usuari per escrit.


12. NUL·LITAT

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.


13. ACORD COMPLET

Les presents Condicions i tot document al qual es faci referència expressa en aquestes constitueixen l'acord íntegre existent entre l'Usuari i Salgot en relació amb l'objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L'Usuari i Salgot reconeixen haver consentit la celebració d'un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l'altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.


14. PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades de caràcter personal que l'Usuari faciliti a Salgot en el curs d'una transacció en el Lloc web, seran tractats conformement al que s'estableix en la Política de Privacitat o de protecció de dades (continguda, en el seu cas, en l'Avís Legal i Condicions Generals d'Ús). En accedir, navegar i/o usar el Lloc web l'Usuari consent el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.


15. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L'accés, navegació i/o ús d'aquest Lloc web i els contractes de compra de productes a través del mateix es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Salgot i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols, i, en concret, els tribunals del domicili del consumidor.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l'accés, navegació i/o ús del Lloc web, o amb la interpretació i execució d'aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Salgot i l'Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols, i, en concret, els tribunals del domicili del consumidor. Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d'acord amb l'art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l'informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Nou registre de compte